Bluepadएक मतला एक शेर
Bluepad

एक मतला एक शेर

Rajani Nikalje
Rajani Nikalje
3rd Oct, 2020

Share

वेदनेशी मीच माझ्या बोलते
अन् सुखाचे दार अलगद खोलते...
पाहुणा होऊन येते दुःख दारी
स्वागताला मीच त्याच्या धावते...
रजनी निकाळजे

15 

Share


Rajani Nikalje
Written by
Rajani Nikalje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad