Bluepad | Bluepad
Bluepad
मित्र
राजेंद्र इंगळे
2nd Oct, 2020

Share

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
✍✍✍✍...................
आला माह्या घरी
कसा एक हा पावणा
हर्ष माह्या मनी कसा
जसा गगनात मावेना !1!
पाणी दिलं मीनं त्याले
हात-पाय धुयाले
गळवा भरून पाणी
दिलं थंड ते पियाले !2!
आदर सत्कार त्याचा
कमी नाही पडू दिला
जाता-जाता मले म्हणे
मानुसकी नाही तुला !3!
म्या म्हटलं काय रे गड्या
काय कमी झालं
गोड धोड तुला मी
खाण्यास ही दिलं !4!
म्हणे गडी मला मी काय
गोड खाया आलो
कोंबडा बकरा आणशील
मी मनी खुष झालो !5!
सोय करशील मला वाटलं
रसाची त्या सोमं
होईल सोय माझी म्हणून
खुष होतं मनं !6!
मी म्हटलं गड्या
तु खोल जरा कान
विचार सरिणी माझी
महा पुरुषांची देणं !7!
तुटली जरी मैत्री
मला ते चालिनं
पुन्हा माझ्या कडे तु
येऊ नको तु चालुनं !8!
मित्र हवा असा की
तो चारित्रवान असावा
समाजा मधी कसा तो
शिलवान ही दिसावा !9!
✍ राजेंद्र सी. इंगळे
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

22 

Share


Written by
राजेंद्र इंगळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad