Bluepadमला सांग ना...
Bluepad

मला सांग ना...

ahire deepak
ahire deepak
30th Sep, 2020

Share

मला सांग ना आई....,
का निघून जाण्याची केली घाई
मी तर झालो गाईविना वासरू,
खूप धडपडलं तुझं केविलवाणं काेकरू
तुझ्याविना आयुष्य झालं निरस,
कसा तुझ्या बालकाचा लागतोय कस
मला सांग ना आई....,
तुझ्याविना जगण्यात मजाच नाही
तू माझा आरसा,कशी दावू प्रतिमा,
तुझ्याविना कसा जमवू मी लवाजमा
तुझ्या वाटेकडे डोळे लावून मी बसलो,
तू परत येशील या आशेवर जगलो....
दीपक के. अहिरे, नाशिक
DEEPAK AHIRE. BLOGSPOT. COM

17 

Share


ahire deepak
Written by
ahire deepak

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad