Bluepadआयुष्यातील तिसरी बाजू
Bluepad

आयुष्यातील तिसरी बाजू

ahire deepak
ahire deepak
30th Sep, 2020

Share

आयुष्यातील तिसरी बाजू
म्हणजे आपला दृष्टीकोन,
पसरू द्या याची विशालता
हा खरा आयुष्याचा त्रिकोण
आयुष्यातील तिसरी बाजू
काेणी विचारात घेत नाही,
प्रत्येक गोष्ट गृहीत धरण्याला
करताे आपण भलतीच घाई
आयुष्यातील तिसरी बाजू
वेळेनुसार दाखवते रागरंग,
वेळीच व्हावे सतकॆ,सावध
नाहीतर स्वप्न हाेईल भंग
आयुष्यातील तिसरी बाजू
साधावा समतोलपणा
असा ठेवावा आपला
करारी स्वाभिमानी बाणा
दीपक के. अहिरे, नाशिक
DEEPAK AHIRE. BLOGSPOT. COM

17 

Share


ahire deepak
Written by
ahire deepak

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad