Bluepad | Bluepad
Bluepad
क्षणभर आठवणी
दीपक केदू अहिरे
दीपक केदू अहिरे
29th Sep, 2020

Share

क्षणभर आठवणी
रेंगाळत राहतात,
तुझ्या अस्तित्वाची
जाणीव करून देतात
दीपक अहिरे, नाशिक
क्षणभर आठवणी

13 

Share


दीपक केदू अहिरे
Written by
दीपक केदू अहिरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad