Bluepadप्रेम
Bluepad

प्रेम

माझी लेखणी ✍️
माझी लेखणी ✍️
28th Sep, 2020

Share

डोळ्यात या माझ्या
सगळं सामावून घ्यावस वाटत
तू समोर नसल्यास तरी
सतत तुला पाहावं अस वाटत
हा भास की आभास
हेच समजत नाही
या आसुसलेल्या डोळ्यांना
सतत तुला पाहण्याची घाई
मनात नसत काहीच
तरी ऊर भरून येतो
दिसताच तू समोर
डोळ्यांना देखील पान्हा फुटतो
सतत तुझ्या विचारांनी
मनात काहूर माजत
अन डोळ्यांतील पाणी
नकळत वाहू लागतं
आज उद्या म्हणता म्हणता
आयुष्य संपून जाईल रे
निदान एकदा तरी भेट
नाहीतर मीच मारून जाईन रे
फक्त एकदा भेट
पाहते तुला डोळे भरून
काय माहीत उद्या असेल की नसेल
म्हणून आजच 'प्रेम' करुदे भरभरून.

24 

Share


माझी लेखणी ✍️
Written by
माझी लेखणी ✍️

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad