Bluepad | Bluepad
Bluepad
आठवण
Nikita20
Nikita20
28th Sep, 2020

Share

आठवण
कुठून सुरूवात करावी हेच समजत नाही, कारण आठवण हा शब्दच असा आहे. कधी कधी कोणाची तरी खूप आठवण येते पण आपण बोलू शकत नाही, म्हणजे कसं आहे, मान्य आहे, एक तारा कमी झाल्याने आभाळ रिकामं दिसत नाही. पण ज्याला तोच तारा पाहायची सवय असेल तर त्याला हजारो तारे असले तरीही आभाळ रिकामंच दिसेल.
कधी कधी आठवण सुखदायी असते तर कधी तीच आठवण त्रासदायक असते. पण काहीवेळा आयुष्य हे आठवणींवरच जगायचं असत. आणि आठवणीं सोबत जगणं ही एक कला आहे. आणि ही कला कधी ना कधी, कोणा ना कोणा शिकावीच लागते.
आणि तरीही शेवटी राहते ती फक्त न फक्त "आठवण "

30 

Share


Nikita20
Written by
Nikita20

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad