Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेम माझे संपले नाही कधी
Rajani Nikalje
Rajani Nikalje
27th Sep, 2020

Share

*प्रेम माझे संपले नाही कधी*
मी स्वत:शी बोलले नाही कधी
दुःख माझे जाणले नाही कधी…
शब्द ओठांवर तुझ्या रेंगाळले
मौन तू तर सोडले नाही कधी..
यातना भोगून झाल्यावर गडे
आसवांना गाळले नाही कधी...
काढली खपली पुन्हा प्रेमात तू
प्रेम नंतर हासले नाही कधी...
खोल जखमांची सवय झाली मला
दुःख मी गोंजारले नाही कधी…
वेगळ्या वाटा तुझ्या माझ्या जरी
भेटणे मी सोडले नाही कधी…
जाळले गेले जरी प्रेमात मी
प्रेम माझे संपले नाही कधी….
रजनी निकाळजे
मीरा रोड मुंबई

26 

Share


Rajani Nikalje
Written by
Rajani Nikalje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad