Bluepad | Bluepad
Bluepad
शाल हिरवी भू-वरची...
दीपक केदू अहिरे
दीपक केदू अहिरे
27th Sep, 2020

Share

शाल हिरवी भू-वरची
मस्त मस्त पांघरली,
यंदा पजॆन्य राजाने
माझ्यावर कृपा केली
शाल हिरवी भू-वरची
न्याहाळताे मी पदाेपदी,
भलताच आवडताे हा साज
निसर्गाची ती हिरवी गादी
शाल हिरवी भू-वरची
लेणं माझ्या श्रीमंतीचे,
आले फळ माझ्या शेतीला
माझ्या घामाचे अन् कष्टाचे
शाल हिरवी भू-वरची
सवॆ जगतात पसरू दे,
करू नकाे अवकळा, ढगफुटी
शिवारात आनंद घुमू दे
दीपक के. अहिरे, नाशिक
DEEPAK AHIRE. BLOGSPOT. COM

12 

Share


दीपक केदू अहिरे
Written by
दीपक केदू अहिरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad