Bluepadसुमन-गाथा
Bluepad

सुमन-गाथा

Nilesh Manpathak
Nilesh Manpathak
4th Sep, 2020

Share

पाकळ्या कुशीत माझ्या, तरीही बहरत आहे
ओंजळीत अजूनही माझ्या, सांजरात आहे ..
उधळून गंध साऱ्या, अवनीस भिजवत आहे
ओंजळीत अजूनही माझ्या, सांजरात आहे ..
फुलवून क्षण साऱ्याचे, मी कोमेजत आहे
ओंजळीत अजूनही माझ्या, सांजरात आहे ..
ऊन-पाऊस स्पर्शी, हेच माझे जीवन आहे
ओंजळीत अजूनही माझ्या, सांजरात आहे ..
पाषाण-कंठी आलिंगन, हेच माझे प्रारब्ध आहे
ओंजळीत अजूनही माझ्या, सांजरात आहे ..
माझ्याच फांदीवर कोमेजणे, माझेच भाग्य आहे
ओंजळीत अजूनही माझ्या, सांजरात आहे ..
- ©  निलेश मनपाठक.
neelstack@gmail.com

47 

Share


Nilesh Manpathak
Written by
Nilesh Manpathak

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad