Bluepadवादळात
Bluepad

वादळात

Vinisha Dhamankar
Vinisha Dhamankar
30th Aug, 2020

Share

ती नांदतेय एका वादळासोबत,
ती जगतेय एका वादळासोबत,
ती संभाळतेय छत वादळात,
ती सावरतेय भिंती वादळात,
ती जपतेय वादळाला वादळात,
ती सोसतेय वादळाला वादळात,
ती भिडतेय वादळाशी वादळात,
ती झुंजतेय वादळाशी वादळात,
ती लाख लाख वीजा खेळवते वादळात,
ती बनतेय पहा वादळ झपाटलेल्या वादळात....

8 

Share


Vinisha Dhamankar
Written by
Vinisha Dhamankar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad