Bluepadनाती
Bluepad

नाती

M
Mansi Jawale
13th Aug, 2020

Share


नाती तर अनेक असतात.
पण त्यांना जपणारे खूप कमी असतात.
काही नाती हृदयाची असतात.
तर काही फक्त रक्ताची.
काही लांब असून जवळची असतात.
आणि काही जवळ असून ही लांबची वाटतात.
काही पडल्यावर साथ देणारी असतात.
तर काही फक्त बघून पाठवळवणारी असतात.
काही तात्पुरती असतात.
तर काही आयुष्यभरासाठी
साथ देणारी असतात.
नाती तर अनेक असतात.
पण त्यांना जपणारे खूप कमी असतात.

7 

Share


M
Written by
Mansi Jawale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad