Bluepad | Bluepad
Bluepad
*** ते सुंदर जग म्हणजे आई असते***
दीपक के. अहिरे
10th May, 2020

Share

जागतिक मातृदिनानिमीत्त प्रस्तुती **** ते सुंदर जग म्हणजे आई असते**** * मुलांच्या विश्वात रमण्याची तिला घाई असते, सुख-दुःखात साथ देणारी ती ताई असते, ते सुंदर जग म्हणजे आई असते* *नवऱ्याचे विश्व समृद्ध करणारी ती बाई असते, संसारासाठी जीव ओवाळणारी ती माई असते, ते सुंदर जग म्हणजे आई असते* *जिच्यामुळे कुटुंब एकरूप होते अशी ती साई असते, मातृत्व सफल करणारी ती एक दाई असते, ते सुंदर जग म्हणजे आई असते* *छत्रछाया देणारी ती भारवाही असते, कुटुंबाचा आधारवड होणारी ती सावली असते, ते सुंदर जग म्हणजे आई असते* *आंधळ्याचे डोळे तर लंगड्याची पाय असते, दुधाची साय तर गाईची माय असते, ते सुंदर जग म्हणजे आई असते* *हंबरड्याचा पान्हा तर कुटुंबाचा कणा असते, पडणाऱ्याचा टेकू तर उधळणार्याचा वारा असते, ते सुंदर जग म्हणजे आई असते* *पावसातली गार तर जीवनाचे सार असते, वादळं सोसूनही आनंद देणारे भांडार असते, ते सुंदर जग म्हणजे आई असते* *मातीशी इमान राखणारी ती भूमाता असते, सेवा,समृद्धी,त्यागाची ती मूर्तिमंत रूप असते, ते सुंदर जग म्हणजे आई असते* @ दीपक केदू अहिरे, नाशिक

15 

Share


Written by
दीपक के. अहिरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad