Bluepadआज मला तू पुन्हा ...पावसासारखंच गाठलंस...
Bluepad

आज मला तू पुन्हा ...पावसासारखंच गाठलंस...

प्रमिला प्रभु
प्रमिला प्रभु
4th Aug, 2020

Share

आज मला तू  पुन्हा                पावसासारखंच गाठलंस .. आज मला तू  पुन्हा                पावसासारखंच गाठलंस... नको नको म्हणताना                   चिंब चिंब भिजवलंस ... आज मला तू पुन्हा                     पावसासारखंच गाठलंस ...
नुसत्या नजरेनेच                माझं अंग अंग शहारलंस .. मिठीत घेऊन मला                 सारं जग विसरायला लावलंस .. न बोलताही मनातलं                 सारं काही जाणलंस ...  आज मला तू पुन्हा                   पावसासारखंच गाठलंस ... नको नको म्हणताना                   चिंब-चिंब भिजवलंस....
अधीर मनाला माझ्या                     मंतरलेल्या क्षणांनी जपलंस ...  अडखळणाऱ्या पावलांना माझ्या                              अलगद सावरलंस ...  हिरमुसलेल्या कळीला                              हळूवार फुलवलंस ... आज मला तू पुन्हा                   पावसासारखंच गाठलंस ... नको नको म्हणताना                   चिंब-चिंब भिजवलंस...
झुळूक बनून येऊन                  माझं अस्तित्व सुखावलंस.. जाताना मात्र                     माझ्यात वादळ जागवलंस ... मला आज तु पुन्हा                     पावसासारखचं गाठलंस ...
माझ्यातल्या तुला नि         तुझ्यातल्या मला              पुन्हा व्याकुळ केलंस ... आठवणींची शिदोरी देऊन         पुन्हा आपलं अंतर कापलंस ... हवं हवंस असताना         सगळंच मृगजळचं भासवलंस...
आज मला तू पुन्हा                   पावसासारखंच गाठलंस ... नको नको म्हणताना                   चिंब-चिंब भिजवलंस
आज मला तू पुन्हा                   पावसासारखंच गाठलंस ... आज मला तू पुन्हा                   पावसासारखंच गाठलंस ...
-   प्रमिला प्रभू


19 

Share


प्रमिला प्रभु
Written by
प्रमिला प्रभु

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad