Bluepad | Bluepad
Bluepad
கா கா கா
நெப்போலியன் விக்ரான்.
நெப்போலியன் விக்ரான்.
29th Jul, 2020

Share

கா கா
என
மனிதன்
கரைந்தான்

காக்கைக்குச்
சோறு.
- --நெப்போலியன் விக்ரான்.
கா கா கா2 

Share


நெப்போலியன் விக்ரான்.
Written by
நெப்போலியன் விக்ரான்.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad