Bluepad | Bluepad
Bluepad
खरं खोटं
Shubham Kokale
Shubham Kokale
25th Jul, 2020

Share

रात्र दिवस एकच आहे,
आज उद्यात बदलत आहे,
खरं खोट्याचं कलयुग आहे,
खरं ही माझच आहे,
खोटं ही माझच आहे,
फक्त ते ठरवणारं,
दुसरं कोणीतरी आहे...!

खरं खोटं

9 

Share


Shubham Kokale
Written by
Shubham Kokale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad