Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रश्न व उत्तर?
Shubham Kokale
Shubham Kokale
20th Jul, 2020

Share

विचारांच्या खाईत पाय अडकले,
करतील का हात मदत?
माझीच मला साथ,
संकटावर करेल का मात?
श्वास गुदमरतोय,
पण फास माझ्या मोकळेपणाला!
तहान खूप लागलीये,
पण कळत नाहीये,
पाण्याची की जगण्याची?
वेडीवाकडी वाट,
पाऊले मात्र सरळ,
कोडे हे असे,
सताड उघडे डोळे!
या रणरणत्या उन्हात,
साक्ष माझ्या सावलीची!
प्रश्न व उत्तर?


11 

Share


Shubham Kokale
Written by
Shubham Kokale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad