Bluepad | Bluepad
Bluepad
काळजी की भीती?
Shubham Kokale
Shubham Kokale
19th Jul, 2020

Share

तो पसरतोय...!
काळजी की भीती?
घरात बसून कर्तव्य बजावण्याची की,
मदतीचा हात पुढे करण्याची?

तो फोफावतोय...!
काळजी की भीती?
आपल्यातील देवदूतांची की,
मानवाने निर्माण केलेल्या संहाराची?

तो पसरतोय...!
काळजी की भीती?
पोटात नसलेल्या अन्नाची की,
पळून गेलेल्या भुकेची?

तो फोफावतोय...!
काळजी की भीती?
फाटक्या खिशाची की,
उद्याच्या जबाबदारीची?
वर्तमानाची की भविष्याची?

काळजी की भीती?


15 

Share


Shubham Kokale
Written by
Shubham Kokale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad