Bluepad | Bluepad
Bluepad
रे मना.
संजय सदाशिव गुरव
संजय सदाशिव गुरव
7th Jul, 2020

Share

रे मना...
थांग तुझा लागाया
मारावी एक डुबकी
की सरळ एक सुर..
कितीही यत्न केला
तरी धपापतोच ऊर
रे मना...

तू संवाद साधलास
तर पावसाशिवाय
येतो भावनांचाच पूर..
तू हात हाती घ्यावा
आणि उडावे वाटे भूर्र
रे मना...

नेमकं कुठं साठवतोस
आहेत किती कप्पे तुला
लागत नाही ताकास तूर..
नेमका कशाने क्षणोक्षणी
बदलतो सांग तुझा नूर
रे मना...

© संजय गुरव (सदासन)

रे मना.

9 

Share


संजय सदाशिव गुरव
Written by
संजय सदाशिव गुरव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad