Bluepadनिरव शांतता...
Bluepad

निरव शांतता...

संदिपकुमार
संदिपकुमार
29th Jun, 2020

Share

साक्ष देत आजही उभ्या,
निरागस या भिंती पडक्या वाड्याच्या...
हरवली किलबिल, हरवला कोलाहल,
जीवनी या मानवाच्या...
साचले दुःखाचे तळे,वाहतो अश्रूंचा महापूर, गाभाऱ्यात या काळजाच्या...
झाले खून रात्रीत अंधाराच्या,
अजूनही जखमा ताज्या या वेदनेच्या...
सांगती खुणा रणसंग्रामाच्या,
किती सोसल्या झळा या वादळाच्या...
पसरली भयाण निरव शांतता,
उमटल्या छटा गडद निळ्या काळोखाच्या...
साक्ष देत आजही उभ्या,
या भिंती पडक्या वाड्याच्या.....
लेखन:- संदिपकुमार
दिनांक:- 19/04/2020

15 

Share


संदिपकुमार
Written by
संदिपकुमार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad