Bluepad | Bluepad
Bluepad
माझे बाबा..........
S
Shraddha Ambre
29th Jun, 2020

Share

आज तुमची खुपचं आठवण येत आहे
बरोबर डोळयांना पण अश्रुंची साथ आहे
कधी नव्हे त्या या डोहाला भरती आली आहे
खंबीर उभा असलेला बांध आज वाहून जात आहे
झरझरणा-या त्या पाण्यात मन चिबं भिजतयं
गतकाळाच्या आठवणीत रमण्याचा प्रयत्न करतयं
खरंच वेगळं नात असतं प्रत्येक बाप लेकीचं
काळजाला घरं करतात ते शब्दात व्यक्त करणं
प्रत्येक पोरीला आपल्या बापाचा सार्थ अभिमान असतो
फाटलेल्या बनियन मध्ये, खुंटलेल्या सफेद दाढीतही तोच तिचा सुपर हिरो असतो
आई जवळची असते पण तो काळजाचा तुकडा असतो
अंधारात लखलखणा-या दिव्याचा तो प्रकाश असतो
अजून तुमची साथ असायला हवी होती
आतापेक्षा अजून छान जगायला उभारी मिळाली असती
मुलांना त्यांचे आजोबा आणि मला माझ्या बाबांची खरतर अजून संगत लाभली असती
तुम्ही असताना मला मी लहान असल्यासारखं
वाटायचं
स्वतःचे लाड करवून घेताना कृतार्थ झाल्यासारखं वाटायचं
आता उगीच मोठी झाल्यासारखं वाटतयं
सगळयाना समजून घेताना माझ्या नाकीनऊ येतयं
मला न बोलता समजून घेणारे तुम्ही एकमेव होता बाबा
जादूची कांडी फिरवून परत येता येईल का तेवढं प्लिज बघा........

15 

Share


S
Written by
Shraddha Ambre

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad