Bluepad | Bluepad
Bluepad
आज खुप दिवसांनी
K
Kalyani Borse
28th Jun, 2020

Share

आज खुप दिवसांनी अशांत मन शांत करावंस वाटतंय.....
आज स्वतःशीच खुप काही बोलावंसं वाटतंय.....
मनातला द्वंद दूर सारून स्वतःलाच सावरावंस
वाटतंय.....
आज परत एकदा अश्रूंना वाट करुन स्वतःलाच मोकळ करावस वाटतंय.......
आज हे अशांत मन शांत करावंसं वाटतंय.......
का पण माहित नाही आज खुप एकाकी
वाटतंय.....
सोडून सर्व बंधपाश स्वतःशीच हितगुज करावस
वाटतंय.....
माझ्यातल्या मलाच परत एकदा भेटावसं
वाटतंय......
आज खुप दिवसांनी अशांत मन शांत करावंस वाटतंय.....
-कल्याणी बोरसे


4 

Share


K
Written by
Kalyani Borse

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad