Bluepadகாவல்
Bluepad

காவல்

நெப்போலியன் விக்ரான்.
நெப்போலியன் விக்ரான்.
27th Jun, 2020

Share

கொள்ளை
நோய்க்காக
வீட்டு
காவலுக்கு
பூனை.
உள்ளே
சோறில்லா
பானை.3 

Share


நெப்போலியன் விக்ரான்.
Written by
நெப்போலியன் விக்ரான்.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad