Bluepadनेहमी वाटतं मला....
Bluepad

नेहमी वाटतं मला....

अकल्पिता
अकल्पिता
26th Jun, 2020

Share

नेहमी वाटतं मला, तुला आज तरी सांगावे
किती हे मन माझे तुझ्यात गुंतले आहे...
अबोल या शब्दांमध्ये सारे तुझेच भाव आहे
तु ही अबोल आहेस.....
मन हे तुझ्यात आहे
तुझ्या या डोळ्यांमध्ये फक्त माझेच प्रतिबिंब आहे....
नेहमी वाटतं मला, तुला आज तरी सांगावे
जगणे माझे हे कधी तूझ्याविना नसावे....
मन हे माझे नेहमी तुझ्यावरी झुरावे
तु ही मनात आहेस....
मन हे तुझ्यात आहे
तुझ्या या प्रेमामध्ये मन माझे ओले चिंब आहे....

4 

Share


अकल्पिता
Written by
अकल्पिता

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad