Bluepad | Bluepad
Bluepad
समाधान

A
Apurva karekar
24th Jun, 2020

Share

समाधान म्हणजे काय असते ?
अदृश्य मनातल्या आनंदाला सुद्धा लाजवेल इतकी काहीतरी वेगळी समाधान ही गोष्ट असते
समाधान म्हणजे अपेक्षापूर्ती असेल का ?
मनात खोल स्वप्नांना उभारी देणारे
आनंदा हून वेगळी भावना देणारे
कदाचित त्याची अत्युच्च पायरी असणारे
ते असेल का समाधान ?

9 

Share


A
Written by
Apurva karekar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad