Bluepad | Bluepad
Bluepad
गझल
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
19th Sep, 2023

Share

करावे कोणाचे आज विसर्जन कळत नाही
मखरात स्थापित तन की मन कळत नाही
ढळत नाही
मिळत नाही
वळत नाही
जुळत नाही
तळत नाही
पळत नाही
जळत नाही
गळत नाही
पाजळत नाही
उजळत नाही
शेवाळत नाही
कुरवाळत नाही
ठेचाळत नाही

0 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad