Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

Aakash kolhe
Aakash kolhe
15th Sep, 2023

Share

तुला खूप दिवसांनी बोलायचं होतं
पण बोलता बोलता राहूनच गेलं.
जेव्हा सोबत होतो तेव्हा हे सगळं
काय आहे कळतच नव्हतं.

0 

Share


Aakash kolhe
Written by
Aakash kolhe

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad