Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

Jakiya Patel.
Jakiya Patel.
15th Sep, 2023

Share

रात्री अचानकच मला जाग आली।
बाबांची आसव त्या ओल्या उशीवर मि पाहिली।
कळलच नाही मला काय कराव
हया काळोख राती ती आसव कस पुसाव।
नेहमी हसणाऱ्या त्या चेहऱ्या मागिल,
वेदना मि जानल्या होत्या।
ज्या बाबांनी कधीच नाही,
पन त्या आसवानी मला सांगितल्या होत्या।

0 

Share


Jakiya Patel.
Written by
Jakiya Patel.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad