Bluepad | Bluepad
Bluepad
करु किती विचार?
sulbha   hanuman wagh
sulbha hanuman wagh
12th Sep, 2023

Share

करु किती विचार? अनुभवा च्या या. पाठशालेत पावलो पावली कामास येईल का?आई बाबां नी शिकविलेले संस्कार. कोंडमारा होतो कधीं कधीं,प्रवाहा सोबत चालू, की?मागे मी येऊ?🌹🌹खूप, खूप दूर जायचे अजून, मागे वळून हाती रामायण ची प्रत घेऊ की, की भगवद गीता,. 🌹 सापडतील का उत्तरे मला,माझ्या विचारानं च्या वादळा न ची भगवद गीतेत 🌹. श्री राम जय राम, जय जय करत, माझ्या तील सीता जाईल का अशी धरणी मातेच्या,कुशीत. 🌹 सुलभा(काव्या )वाघ.१०/९ /२०२३. शुभ सांज.
करु किती विचार?

0 

Share


sulbha   hanuman wagh
Written by
sulbha hanuman wagh

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad