Bluepad | Bluepad
Bluepad
शब्द
Ketaki Kothalkar
Ketaki Kothalkar
18th Jul, 2023

Share

तुझ्यासाठी लिहितांना ,किती उतावळे होतात शब्द.
बरसात बरसता आठवणी, मौनाकाठी येतात शब्द .
शब्दांचे माझ्या कारणं तू , की तूच माझे शब्द ?
तुला शब्दांत मांडताना, अपुरे पडतात माझे शब्द

1 

Share


Ketaki Kothalkar
Written by
Ketaki Kothalkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad