Bluepad | Bluepad
Bluepad
सहाण
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
17th Jul, 2023

Share

झिजून जाते चंदन पण
साथीला असते सहाण
संपत नसली तरी तिचा
जन्म ठेवलेला गहाण
दुस-यांसाठी झिजणारे
बनतात जगात महान
त्याच्यापुढे भासते समस्त
ब्रम्हांड सुद्धा लहान
पण त्याला आधार देतो
जो विसरून भूक तहान
ऋण त्याचे फिटणार नाही
जरी केली कातडीची वहाण
पायरीचा दगड नसतो उणा
मिळे कळसाला जरी सन्मान
कमवणारीला द्यावाच मान
पण गृहिणीचा नको अपमान
सहाण

1 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad