Bluepad | Bluepad
Bluepad
वाट
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
17th Jul, 2023

Share

तुझी वाट पाहते ज्या वाटेकडे डोळे लावून
कधी वाटतं याव स्वतःच मी ती वाट होऊन
एखाद्या वळणावर भेटशील तू स्वतःहून
तेव्हा डोळे भरून मग घ्याव तुला पाहून
वाट

1 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad