Bluepad | Bluepad
Bluepad
शेवट गोड
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
15th Jul, 2023

Share

प्रेम तुझे नि माझे कायम अंतर्मनात असावे
पण त्या प्रेमामुळे मात्र अंतर मनात न यावे
जाणून तुला घेण्यास मी तुझ्या मनात उतरावे
पण आजीवन मी तुझ्या मनातून ना उतरावे
श्वासोश्वास बनून मी तुझ्या मनात भरून रहावे
पण तृप्त होऊनही तुझे मन कधीच ना भरावे
आपल्या सुंदर नात्याचा शेवटही गोडच व्हावा
पण जीवंत असेपर्यंत त्या गोडीचा शेवट न व्हावा
शेवट गोड

1 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad