Bluepad | Bluepad
Bluepad
बीज
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
15th Jul, 2023

Share

तुझ्या प्रीतीचे बीज,माझ्या ह्रदयात रूजलेले
विरहाच्या उन्हाळ्यात माझ्या अश्रूंनी भिजलेले
अनंत मुळांनी ओलावा शोषून बनला वटवृक्ष
युगानुयुगे देईल आपल्या,अबोल प्रेमाची साक्ष
बीज

2 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad