Bluepad | Bluepad
Bluepad
बस तुझा खांदा हवा
आकांक्षा कांबळे
आकांक्षा कांबळे
15th Jul, 2023

Share

बस तुझा खांदा हवा
हातात हात गुंफून तुझ्या सोबतचा
लोकल मधला प्रवास हवा
मंद झुळूक येता, डोकं टेकायला
बस तुझा खांदा हवा
उसळणाऱ्या लाटांनाही जसा
शांत समुद्रकिनारा हवा
धावपळीच्या जीवनातल्या
एखाद्या निवांत संध्याकाळी
तुझ्या सहवासातला
गारवा अनुभवताना
बस तुझा खांदा हवा....
कधी झाले ओझे मनावर
झाले कधी अश्रू अनावर
बांध तुटता ,भावनेचा पूर येता
खचल्या मनाला या धीर देण्या
बस तुझा खांदा हवा..,.
होईल जेव्हा जीवनसंथ्या
श्र्वासही होईल फितूर जेव्हा
असेल अखेरची गाढ निद्रा
चार खांदे उचलतील भार माझा
भार माझा घेण्या झुकलेला
पहिला खांदा तुझा हवा
बस तुझा खांदा हवा.....
बस तुझा खांदा हवा....
✍️आकांक्षा
बस तुझा खांदा हवा

0 

Share


आकांक्षा कांबळे
Written by
आकांक्षा कांबळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad