Bluepad | Bluepad
Bluepad
बस
आकांक्षा कांबळे
आकांक्षा कांबळे
14th Jul, 2023

Share

बस तुझा खांदा हवा
हातात हात गुंफून तुझ्या सोबतचा
लोकल मधला प्रवास हवा
मंद झुळूक येता, डोकं टेकायला
बस तुझा खांदा हवा
उसळणाऱ्या लाटांनाही जसा
शांत समुद्रकिनारा हवा
धावपळीच्या जीवनातल्या
एखाद्या निवांत संध्याकाळी
तुझ्या सहवासात स्वप्नरंजन करताकरता
समुद्र किनाऱ्याच्या वाळूवर विसावा घेण्या
बस तुझा खांदा हवा.
कधी झाले ओझे मनावर
झाले कधी अश्रू अनावर
बांध तुटता ,भावनेचा पूर येता
धीर देण्या, आधार देण्या
बस तुझा खांदा हवा

0 

Share


आकांक्षा कांबळे
Written by
आकांक्षा कांबळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad