Bluepad | Bluepad
Bluepad
अंतर
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
13th Jul, 2023

Share

माझ्यासाठी तुझ्या डोळ्यांत
दिसते जेव्हा दाटलेले पाणी
प्रतिबिंबही अपराधी भासते
स्मरता अधुरी ती एक कहाणी
पण जेव्हा माझ्या लोचनांत
तुझ्यासाठी अश्रूंचा पूर दाटतो
गंगाजलासम पावन होऊन तो
जणू सा-या पापांना दूर लोटतो
भेटूनही अजून एका भेटीची
कायम राहील मनात अपेक्षा
रोज स्वप्नात पाहते अजूनही
त्याच वळणावर करताना प्रतीक्षा
जिवंत तर आहे अजून मीही
जगत दोन आयुष्ये समांतर
उभ्या आयुष्यात मिटले नाही
फक्त काही मिनिटांचे अंतर
अंतर

1 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad