Bluepad | Bluepad
Bluepad
न्याय
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
13th Jul, 2023

Share

लिहून ठेवलंय म्हणे माझ्याच
ललाटावर तू माझ भविष्य
वाचायला तर जमलंच नाही
जरी संपलं अख्ख आयुष्य
पाठवलस तू हातावर मारून
वाकड्या तिकड्या हस्तरेषा
शोधून थकले त्यात तुलाच
मला न कळली त्यांची भाषा
भोगायला लावतोस म्हणे
भोग कर्मफळाच्या आधारे
नशिबात असेल तेच घडते
मग कशाला भक्तीची बाधा रे
जे हवे मनापासून त्यासाठी
सदैव माणसाला तरसवतोस
जे नको असेल ते मात्र तू का
अतिवृष्टीप्रमाणे बरसवतोस
दुष्कर्म करून मुक्त फिरतात
किती झाल्या जरी पापराशी
असा कसा तुझा न्याय ईश्वरा
चोर सोडून संन्याशाला फाशी
मानवजन्म देतोस म्हणे तू
करण्यासाठी जीवन सार्थ
जगण्याचा ना कळला अर्थ
अर्धे आयुष्य जरी गेले व्यर्थ
न्याय

1 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad