Bluepad | Bluepad
Bluepad
जगण्याचे अर्थ बदले
प्रणाली कैलास डहाट
11th Jul, 2023

Share

आता हे रोजचेच झाले
तुझ्या आठवणीत जळण
मला सवयीचं झाले
तुझी नि माझी प्रीत
जगावेगळी असेलही
पण दुनियादरीच्या खेळात
तुला नि मला सहभागी व्हावंच लागले
जातीत झाटूनी तूझी नि माझी प्रीत
कधीच संपलेली आहे
आता जे जसे होते
सारे तसेंच आहे
फक्त येथे जगण्याचे
अर्थ बदले आहे
जगण्याचे अर्थ बदले

1 

Share


Written by
प्रणाली कैलास डहाट

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad