Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

vicky 1614
vicky 1614
8th Jul, 2023

Share

पदाचा मोह नाती संपवतो , नैतिकता आणि निष्ठेला तत्वाने जोडलेला कोणीही, कधीही पदाचा मोह फार काळ ठेवत नाही कारण असा मोह आवरत तर नाहीच नाही पण सावरत सुद्धा नाहीच. म्हणून आयुष्यात कोणत्याही क्षेत्रात पद नसल तरी चालेल पण स्वत:ची तत्व असायला हवीत.
विकास आग्रे (विकी) १६१४ (८/७/२३

0 

Share


vicky 1614
Written by
vicky 1614

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad