Bluepad | Bluepad
Bluepad
दिवा पणतीचा
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
8th Jul, 2023

Share

..... दिवा पणतीचा....
दिवा लावण्यासाठी सुखाचा
जगी पणती आता मिळेना
काय उपयोग त्या पणतीचा
पणतीला वात मिळेना ... १
उजळण्यासाठी जन्म आपला
पणतीला आता कळेना
का लावायचा जगी दिवा
पण तीला काय समजेना....२
दिवा आणि पणतीचा जगी
खेळ तसा आहेच जगी जुना
जगात येऊन जाण्याचा त्यांचा
अर्थच आता कुणा उमजेना...३
कवि अटलविलास

0 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad