Bluepad | Bluepad
Bluepad
विश्वास
तृप्ती तेरेकर
तृप्ती तेरेकर
6th Jul, 2023

Share

स्वतःवर विश्वास, मेहनत करायची तयारी आणि ध्येयापर्यंत पोहोचायची जिद्द असेल तर आयुष्यात कितीही अडचणी आल्या तरी माणूस हार मानत नाही.आणि अशा माणसांना हरण्याची भीती कधीच नसते.

0 

Share


तृप्ती तेरेकर
Written by
तृप्ती तेरेकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad