Bluepad | Bluepad
Bluepad
शब्दात लपलेले
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
5th Jul, 2023

Share

आरामात ही राम आहे
हरामात ही राम,
ज्याचा त्याने ठरवावा
कुठे घ्यावा विराम?
वियोगात ही योग असे
अन् नियोगात ही योग
ज्याचा त्याने ठरवावा
हवा कोणता रोग?
निराधार मध्ये आधार असे
अन् आधारात ही धार
ज्याचा त्याने ठरवावा
झेलावा कुठला वार?
विज्ञानातही ज्ञान असे
अन् अज्ञानातही ज्ञान
ज्याची त्याने ठरवावी
हवी कशाची जाण?
अनर्थामध्ये अर्थ दिसे
अन् स्वार्थामध्येही अर्थ
ज्याचे त्याने ठरवावे
जीवन कसे करावे सार्थ?
अनीतीमध्ये नीती दिसे
अन् अशांतीमध्ये शांती
ज्याची त्याने ठरवावी
कशी करावी क्रांती?
निर्बुद्धीतही बुद्धी दिसे
अन् अशुद्धीतही शुद्धी
ज्याची त्याने ठरवावी
हवी कशाची वृद्धी?
विश्वासात विषाचा वास
अन् श्वासात शवाची आस
ज्याचा त्याने ठरवावा
करून घ्यावा किती त्रास?
शब्दात लपलेले

1 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad