Bluepad | Bluepad
Bluepad
गुरू
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
3rd Jul, 2023

Share

प्रत्येकाला असा गुरू
जणू ज्ञानसिंधू भेटावा
त्याच्यापुढे आपल विश्व
फक्त एक बिंदू वाटावा
तिमिरातून तेजाकडचा
मार्ग त्यांनी दाखवावा
धडा संकटांचा सामना
करण्याचा शिकवावा
ईश्वराहून जास्त मनाला
वाटतो गुरूचा आधार
मिटवी अज्ञान-अंधकार,
गुरू ज्ञानदीप निरंतर
मुक्तीचा मार्ग दाखवतो
जो तारतो भवसागर
किती ज्ञान घेऊ गुरूवर
फुटकी माझी घागर
गुरू

1 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad