Bluepad | Bluepad
Bluepad
हट्ट
रुपाली आव्हाड
2nd Jul, 2023

Share

जीवन असे की कुणी माझा नाही अन् मी कुणाची नाही
बागेतल्या फुलांना ह्या मी दुरूनच निरखून पायी
अबोल झाले शब्द माझे .....

0 

Share


Written by
रुपाली आव्हाड

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad