Bluepad | Bluepad
Bluepad
जगावेगळी
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
1st Jul, 2023

Share

जगावेगळी प्रीत माझी त्याला कायम छळते
पण कळते का त्याच्यासवे माझे मनही जळते
जरी एकांती अखंड त्याच्या आसवांतून वाहते
सांगा कशी मी त्याच्या डोळ्यात अजून राहते
कधी मैत्रीत मन त्याच्या प्रीतीचे गाव शोधते
कधी प्रेमालाच पुन्हा का मैत्रीचे नाव शोधते
महान असते प्रेम पण का आधी त्याग मागते
पुराव्यासाठी मग प्रेमवेडी प्रेमालाच त्यागते
विरहातही सुख त्याच्या आठवणींचे भोगते
त्याची वाट पाहत वेडी स्वप्नातही का जागते
जगावेगळी

7 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad