Bluepad | Bluepad
Bluepad
ओव्या
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
30th Jun, 2023

Share

रिद्धीसिद्धीचा स्वामी,ज्याठायी चौसष्ट कला
चहूवेद,चतुर्दश विद्यांचे ज्ञान प्रथमपुज्याला
गौरीहराचा पुत्र जो नमन देवा गणपतीला
तुझ्या कृपेने धार लागो माझ्या मूढमतीला
दुसरे नमन माझे हो बासरवासीनी देवीला

0 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad