Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

A S W@shimkar
A S W@shimkar
29th Jun, 2023

Share

जीव माझा तुझ्या आठवणीत काहुरलेला....
सुकून गेलेली काया तुझ्या निर्मळ....
प्रेमाच्या धारा मला नवी जगण्याची
प्रेरणा अन आधार देतील....
आस मला पांडुरंगा तुझ्या वारीची.......
वाट दावशिल....नवी पहाट येईल ....
ओली माझी माती होईल.....

0 

Share


A S W@shimkar
Written by
A S W@shimkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad