Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

अक्षय वरक
अक्षय वरक
19th Mar, 2023

Share

टपोऱ्या डोळ्यात भ्रम्हांड दिस
लागलं शंकराचर येड
चरणांत बाबांच्या जीव हा गेला
जाऊदे जाऊदे म्हणून सोडला
शंकराच्या ह्या सानिध्यात
झालंय जीवनाचं माज्या रे सोन

0 

Share


अक्षय वरक
Written by
अक्षय वरक

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad