Bluepad | Bluepad
Bluepad
त्याला गर्दी हवी असते.
Dhanshree Mahale
Dhanshree Mahale
19th Mar, 2023

Share

त्याला गर्दी हवी असते
मला एकांत हवे असते,
त्याला शब्द हवे असतात,
मला शांतता हवी असते
त्याला बाल्कनी हवी असते
मला कोपरा हवा असतो
चहा मला आवडते ,
कॉफी त्याला आवडते,
आवड वेगळी असली तरीही,
एकमेकांस आम्ही आवडतो.

0 

Share


Dhanshree Mahale
Written by
Dhanshree Mahale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad